Drodzy Wychowankowie, Szanowni Rodzice,

Wobec wielu pytań o rekrutację i zasady kontynuacji zamieszkania w kolejnym roku szkolnym pragnę wyjaśnić, iż terminy rekrutacji na nowy rok szkolny jeszcze nie mogą być ustalone. Minister Edukacji Narodowej anulował wcześniejsze zarządzenia w tej sprawie w rozporządzeniu z dnia 10 kwietnia 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( §1, ust.2 : „postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, (…) jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”) .

Obecnie czekamy na nowe terminy. Zachęcamy do śledzenie naszej strony internetowej oraz informacji Ministra Edukacji Narodowej.

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 2 Renata Bielecka

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal