Drodzy Kandydaci

przypominamy, że w dniach od 22 do 30 lipoca należy zgodnie z zasadami :

"Kandydaci są zobligowani w terminie od 22 lipca 2021 roku (od godz.10.00) do 30 lipca 2021 roku (do godz. 12.00) do uzupełnienia wniosku elektronicznego o oświadczenie nr 1 podpisane przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego potwierdzające zakwalifikowanie kandydata do wybranej szkoły i złożenie deklaracji podjęcia w niej nauki.

  • Oświadczenie rodzice kandydata niepełnoletniego/kandydat pełnoletni podpisuje podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (podpisem ePUAP) lub
  • Dołączają do wniosku zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia i wysyłają go elektronicznie lub
  • dostarczają podpisane oświadczenie w formie papierowej, do placówki pierwszego wyboru;
  • W przypadku braku możliwości w wyznaczonym terminie (spowodowanych sytuacją związaną z epidemią) złożenia oświadczenia w wersji papierowej rodzice kandydata małoletniego lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora placówki, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej oraz ustala z dyrektorem placówki najbliższy możliwy termin dopełnienia formalności. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z miejsca w placówki, do której składa wniosek"

Zapraszamy do bursy w godzinach od 8 do 14. W wypadku wątpliwości można telefonować na numer 81 4664200

 

docx

 Uwaga! na Oświadczeniu Nr 1 nie jest wymagana pieczątka szkoły! Wystarczy podpis rodziców.

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal